Walne Zebranie Członków III’2019

Walne Zebranie Członków III’2019

Z A P R A S Z A M Y
na
Walne Zebranie Członków
Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów
Na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii
oraz spotkanie szkoleniowe
w siedzibie Stowarzyszenia: 58-114 Lubachów 3

Termin Walnego Zebrania Członków: 30 marca 2019 roku
I termin 30 marca 2019 roku – sobota o godz. 15:00
II termin – w przypadku braku quorum w I terminie – 30 marca 2019 godz. 16.00
Spotkanie szkoleniowe – 31 marca 2019

Członków PSHO oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia
prosimy o potwierdzenie przybycia na adrespsho@interia.eu
lub tel. 506 599 306

PROGRAM:

Sobota 30.03.2017

1. Przyjazd i zakwaterowanie godz. 12.00 -13.30
2. Obiad – godz. 14.00
3. Rozpoczęcie Walnego Zebrania – godz.15.00
– Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków PSHO, stwierdzenie prawomocności obrad
– Wybór Przewodniczącego Zebrania
– Wybór Sekretarza Zebrania
– Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad
– Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2018 rok
– Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2018 rok
– Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za 2018 rok
– Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu PSHO za 2018 rok
-Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za 2018 rok;
– Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu PSHO za 2018 rok
– Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi PSHO za 2018 rok
– Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi PSHO za 2018 rok
– Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PSHO za 2018 rok
– Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PSHO za 2018 rok
– Przedstawienie informacji o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia w 2019 roku. Podjęcie uchwały.
.- Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia na rok 2019.
– Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. Dyskusja nad
projektem uchwały i podjęcie uchwały
– Analiza działalności za rok 2018 – przedstawienie sprawozdań merytorycznych Członków Stowarzyszenia
– Przedstawienie planów na rok 2019-2020 z podziałem zadań i obowiązków
– Wolne wnioski Członków, sprawy różne, głosowania i podjęcie stosownych uchwał
– Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

5. Kolacja integracyjna –godz. 20.00 – 24.00

Niedziela 31.03.19

1. Śniadanie – godz. 9.00
2. Rozpoczęcie spotkania szkoleniowego Członków PSHO
godz. 10.00
W programie:
– „Co nowego u osłów” – wykład lekarzy weterynarii
– „Rola Osła w Gospodarstwie Opiekuńczym” – prelekcja Fundacja Toskania Kociewska
– „ Umaszczenie Osła” – konwersatorium

3. Zakończenie spotkania szkoleniowego – godz. 14.00
4. Obiad – godz. 14.00

UWAGA!
Wszystkich Członków PSHO prosimy o przygotowanie krótkiego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności na rzecz rozwoju chowu, hodowli i onoterapii za rok 2018.
Ponadto prosimy o pilne uregulowanie zaległych składek członkowskich.

Ważne informacje organizacyjne:
zakwaterowanie 40 zł/os.
śniadanie 15 zł/os.
obiad 20 zł/os.
kolacja integracyjna 35 zł/os.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 28.03.19 z podaniem informacji czy jesteście Państwo zainteresowani noclegiem oraz posiłkami (którymi). Tel. 506 599 306 lub drogą mailową
psho@interia.eu

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd PSHO