Statut

 

 

PSHO logo

 

 

 

 

 

 

Statut Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów Na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW OSŁÓW Na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii  zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może również posługiwać się nazwą skróconą „PSHO”.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Lubachów.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest reprezentantem polskich hodowców osłów w kraju, będzie też ich reprezentantem za granicą.
 3. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Organem rejestrowym jest właściwy Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń i Innych Organizacji we Wrocławiu.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach sformułowanych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie służył wyłącznie realizacji celów statutowych i nie będzie przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków.

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Wszystkie prawa do symbolu, emblematu, odznak honorowych i organizacyjnych oraz pieczęci – posiada wyłącznie Stowarzyszenie.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia

§8

1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) organizacja, popularyzacja, rozwój hodowli i chowu osłów w Polsce,
2) reprezentowanie interesów polskich hodowców osłów na terenie kraju oraz poza jego granicami,

3) wspomaganie i promowanie chowu mułów na terenie kraju oraz poza jego granicami,

4) promowanie problematyki hodowli osłów i onoterapii w środowisku weterynaryjnym i naukowym,

5) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju onoterapii w Polsce,

6) działanie na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie wolnego czasu np. poprzez wędrówki z osłami, zajęcia sportowe z osłami, onoterapię,

7) popularyzowanie idei hodowli i onoterapii w społeczeństwie,

8) działalność szkoleniowa, edukacyjna i oświatowa.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. szkolenia i nadawanie certyfikatów w zakresie chowu i hodowli osłów i mułów,
 2. ustalenie standardów hodowlanych,
 3. prowadzenie ksiąg stadnych,
 4. utrzymywanie licencjonowanych ogierów,
 5. utrzymanie czystości ras oraz typów osłów zagrożonych,
 6. wydawanie paszportów dla osłów,
 7. szkolenie(układanie) osłów i nadawanie certyfikatów,
 8. szkolenie i nadawanie certyfikatów w zakresie prowadzenia zajęć onoterapii,
 9. rękodzieło artystyczne oraz użytkowe  (wytwarzanie niezbędnego ekwipunku i osprzętu dostosowanego do użytkowania osłów),
 10. prowadzenie badań naukowych (ośle mleko, onoterapia),
 11. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i zajęć onoterapeutycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz wypraw z osłami ( trekkingu);
 12. organizowanie pielgrzymek z udziałem osłów,
 13. organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów, szkoleń, wykładów,  odczytów, sympozjów, spotkań w celu realizacji zadań statutowych;
 14. nawiązywanie współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami (np. jednostkami kultury, oświaty, placówkami medycznymi, parafiami i stowarzyszeniami) realizującymi zadania zbieżne z celami stowarzyszenia,
 15. organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych,
 16. działalność wydawnicza poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur i publikacji internetowych związanych z celami stowarzyszenia,
 17. prowadzenie biur Stowarzyszenia oraz nadzór nad nimi,
 18. podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków materialnych na realizację celów i zadań statutowych,
 19. podejmowanie innych działań i inicjatyw służących realizacji celów statutowych,
 20. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym niniejszym statutem, stanowiącej działalność uboczną Stowarzyszenia, będącą jednym ze źródeł jej przychodów.

§ 10

1. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona w szczególności w zakresie:

1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza

2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

5) działalność wspomagająca edukację

6) produkcja i sprzedaż akcesoriów związanych z hodowlą osła i muła

7) badania naukowe i prace rozwojowe

§ 11

 1. Stowarzyszenie realizując swoje statutowe działania może współdziałać z:
 1. innymi organizacjami o podobnym profilu działalności,
 2. organizacjami młodzieżowymi,
 3. schroniskami,
 4. szkołami i przedszkolami,
 5. domami kultury,
 6. uczelniami wyższymi
 7. instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem hodowli osłów i onoterapii w Polsce oraz poza granicami kraju.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3) honorowych.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 4. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia  może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie przyjętej uchwały przez Zarząd.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia

i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi oraz wspierający zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
  2) likwidacji lub rozwiązania formy organizacyjnej członka Stowarzyszenia,
  3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną z prawem lub niniejszym statutem,
  4) śmierci członka.

§ 16

1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
1) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) nie uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia przez okres 2 lat,
4) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 2 lat.
2. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w pracach członkowskich przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień statutu.
3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym – nie dłuższym niż 6 miesięcy – pozbawieniu uprawnień statutowych.
4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia w poczet członków, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2)  Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością ¾  głosów spośród uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybieralne i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.
 4. Członkowie Władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć i rozwiązywać podległe jemu jednostki organizacyjne w postaci Biur i Sekcji. Pracą biura kieruje – Dyrektor lub Kierownik Biura, a pracą Sekcji – odpowiednio Wiceprezesi Stowarzyszenia. Biura i Sekcje nie stanowią terenowych oddziałów stowarzyszenia, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Walne Zebranie Członków

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków  może być  Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek więcej niż 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed jego terminem listem poleconym.
 5. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie każdorazowo ustalonego porządku          i zakresu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.

§ 19

 1. Walne Zebranie może się odbyć, jeśli bierze w nim udział więcej niż ½ ogólnej liczby członków.
 2. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zebranie  będzie ponownie zwołane przez Zarząd na zasadach określonych statutem i ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 20

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2) udzielanie absolutorium  członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3) uchwalanie kierunków i programów działalności Stowarzyszenia,
  4) wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprezesów Sekcji Stowarzyszenia,
  5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków, władze Stowarzyszenia                i zaproszonych gości,
  7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia i zawieszania członków zwyczajnych,
  8) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia,
  9) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie,
  10) uchwalanie składek członkowskich,
  11) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych,
  12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających uchwał Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia.

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia jest pięcioosobowy. W jego skład wchodzą: Prezes, 3 Wiceprezesów oraz Sekretarz/Skarbnik.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, obciążania, zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie dotacji, darowizn, zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. ustalanie stawek wynikających z realizacji odpłatnych zadań statutowych Stowarzyszenia (paszporty, kursy, szkolenia, imprezy, zajęcia, turnusy itp.)
 10. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
 11. powoływanie i rozwiązywanie podległych jednostek w postaci biur i sekcji oraz określanie zasad ich działania,
 12. uchwalanie  regulaminu wyróżniania, nagradzania i sankcji organizacyjnych dla członków Stowarzyszenia,
 13. nadawanie osobom zasłużonym dla rozwoju hodowli i chowu osłów lub rozwoju  onoterapii odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień Stowarzyszenia,
 14. występowanie o odznaczenia honorowe do innych organizacji i instytucji oraz występowanie do władz państwowych dla wyróżniających się w pracy społecznej i zawodowej działaczy Stowarzyszenia,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania lub wycofywania certyfikatów przez Stowarzyszenie.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się             w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia odbywają się zgodnie z Regulaminem Prac Zarządu, a w przypadku jego braku,  w zależności od potrzeb bieżących.

2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja ze swojego grona wybiera: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 26

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz kontroli bieżących ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) zgłaszanie Zarządowi wniosków dotyczących wykonania budżetu Stowarzyszenia oraz innych ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli,
4) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium  Zarządowi,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członkówwzględnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

$ 27

1. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

$28

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1) upływu kadencji
  2) zrzeczenia się udziału w tych organach,
  3) odwołania przez Walne Zebranie Członków, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem  naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia,
  4) nie uczestniczenie w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej przez kolejne pięć posiedzeń
 1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Walne Zebranie powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka,
 2. Tryb odwoławczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stosuje się jak w § 16 ust.  4.

§ 29

 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało z przyczyn określonych w § 28 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą do końca kadencji, osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej, niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w sprawie uzupełnienia składu osobowego w organach Stowarzyszenia.
 3. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, w tym nieruchomości, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

 1. składek członkowskich,
 2. środków otrzymanych od sponsorów,
 3. dochodów z ofiarności publicznej,
 4. darowizn,
 5. zapisów i spadków,
 6. dotacji, subwencji, udziałów,
 7. dochodów z własnej działalności statutowej,
 8. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 9. dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Majątek nieruchomy i ruchomy Stowarzyszenia może być oddany w zarząd, użytkowanie lub dzierżawę członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Przekazywanie majątku ruchomego lub nieruchomego w zarząd i eksploatację następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia określającą szczegółowo warunki, pod którymi przekazanie następuje i może być odwołane.
 3. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą czerpać pożytków z przekazanych im składników majątkowych.

§ 32

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezesa oraz drugiego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

1. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków o zmianach statutu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem art.36 ust.2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 22.03.2013